Chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân

Hệ thống X-quang, C-arm, DSA, CT Scanner, PET/CT …

HOTLINE
+84.2473041888